Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo

Eivind Bødtker, Astrids vei 14, 0276 Oslo, 48090686
www.kuv.no
post@kuv.no
eivind.bodtker@outlook.no
Eivind Bødtker

KUV er en paraplyorganisasjon for velforeninger i Oslo med ca 95 vel som medlemmer, hvorav 13 i Ullern. KUV formidler informasjon og er i spesielle saker talerør for vellene overfor kommunen. Saksområder:
– Reguleringssaker, inklusiv kommuneplan, kommunedelplaner, bebyggelsesplaner og større reguleringssaker.
– Trafikksaker. F.eks. forbedring av veier og gater, sykkelstier, kollektivtrafikk og parkering
-Miljø og grøntanlegg, inklusiv parker, grøntområder, bekkedrag, turstier og Marka
– Sosialt naboskap og inkludering
– KUV utgir et Nyhetsbrev 3-5 ganger pr år og holder seminarer om aktuelle emner
– KUV har utgitt tre veiledningshefter: Reguleringsplaner og byggesaker, Samferdsel- og trafikkspørsmål, Nærmiljø og grøntarealer

– Frivillige kan bidra i vellenes nærmiljøarbeid
– Vellene kan bidra til å gjøre KUV til en effektiv organisasjon